Направо към основното съдържание
Energy

Енергийната инфраструктура в ЕС

Един от основните приоритети на ЕС е да гарантира, че всички европейци имат достъп до доставки на сигурна, чиста и финансово достъпна енергия.

ЕС подкрепя разнообразни и често трансгранични проекти за енергийна инфраструктура, в рамките на които се произвежда, съхранява и разпределя ефективно енергия. Тази подкрепа допринася за по-интегрирана енергийна система, която е от съществено значение за постигането на целите ни в областта на енергетиката и климата. В допълнение към взаимното свързване на енергийната инфраструктура и по-нататъшното интегриране на възобновяемите енергийни източници и чистите технологии в енергийната система на ЕС, тези проекти спомагат за намаляване на зависимостта на Съюза от вноса на енергия от трети държави.

Интерактивна карта

Интерактивната карта по-долу предоставя моментна снимка на проектите за енергийна инфраструктура в ЕС, като същевременно показва основните източници на електроенергия по държави. Разгледайте я, за да научите повече!

Отказ от отговорност

Проектите, представени на тази карта, показват постиженията на политиката на ЕС за енергийна инфраструктура. Списъкът не е изчерпателен и включването на тези проекти не означава, че те са приоритетни пред други, които енергийната политика на ЕС подпомага – те са еднакво важни.

Енергийни източници

Газ

Газът включва предимно природен газ и производни газове.

Вятър

Кинетичната енергия на вятъра се преобразува в електроенергия във вятърни турбини.

Слънчева енергия

Слънчевата радиация, използвана за слънчева топлина (гореща вода) и производство на електроенергия.

Водноелектрическа енергия

Електроенергията, генерирана от потенциалната и кинетичната енергия на водата във водноелектрическите централи (не е включена електроенергията, генерирана в помпено-акумулиращи водноелектрически централи).

Ядрена енергия

Ядрената топлоенергия е топлинната енергия, произведена в атомна електроцентрала (ядрена енергия). Получава се от ядреното делене на атоми, обикновено на уран и плутоний. 

Твърди изкопаеми горива (въглища, торф и др.)

Твърдите горива са изкопаеми горива, обхващащи различни видове въглища и твърди продукти, получени от въглища. Те се състоят от карбонизирана растителна маса и обикновено физическият им вид е на черна или кафява скала.

Нефт и нефтопродукти

Общо нефтопродуктите са изкопаеми горива (обикновено в течно състояние) и включват суров нефт и всички продукти, получени от него (напр. когато се преработват в петролни рафинерии), включително бензин за двигатели, дизелово гориво, мазут и др.

Биомаса

Известна и като твърдо биогориво: органичен, неизкопаем материал от биологичен произход, който може да се използва за производство на топлина или електроенергия. Включва: дървени въглища; дървесина и дървесни отпадъци; черна луга, багаса, животински отпадъци и други растителни материали и остатъци.

Връзки по темата

Електроенергийният микс представлява дял на всяко гориво (енергоносител) в брутното производство на електроенергия в държава от ЕС

Връзки по темата