Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Energy

Енергийната инфраструктура в ЕС

Един от основните приоритети на ЕС е да гарантира, че всички европейци имат достъп до доставки на сигурна, чиста и финансово достъпна енергия.

ЕС подкрепя проекти за енергийна инфраструктура, често трансгранични, за ефективно производство, съхранение и разпределение на енергия. Това води до по-интегрирана енергийна система, която е от значение за постигане целите на ЕС в енергийната политика и климата. Тези проекти помагат за взаимната свързаност на енергийната инфраструктура на ЕС и за по-нататъшното интегриране на ВЕИ и чисти технологии в енергийната система на ЕС, но и за намаляване на зависимостта от енергийния внос от трети държави.

На интерактивната карта се виждат проектите на ЕС за енергийна инфраструктура и основните енергийни източници по държави в ЕС. Разгледайте я и научете повече!

Отказ от отговорност

Проектите показват постиженията на политиката на ЕС за енергийна инфраструктура. Списъкът не е изчерпателен и включването на тези проекти не означава, че те са приоритетни пред други, които енергийната политика на ЕС подпомага – те са еднакво важни.

Енергийни източници

Газ

Газът включва предимно природен газ и производни газове.

Вятър

Кинетичната енергия на вятъра се преобразува в електроенергия във вятърни турбини.

Слънчева

Слънчевата радиация, използвана за слънчева топлина (гореща вода) и производство на електроенергия.

Хидро

Електроенергията, генерирана от потенциалната и кинетичната енергия на водата във водноелектрическите централи (не е включена електроенергията, генерирана в помпено-акумулиращи водноелектрически централи).

Ядрена

Ядрената топлоенергия е топлинната енергия, произведена в атомна електроцентрала (ядрена енергия). Получава се от ядреното делене на атоми, обикновено на уран и плутоний. 

Твърди изкопаеми горива (въглища, торф и др.)

Твърдите горива са изкопаеми горива, обхващащи различни видове въглища и твърди продукти, получени от въглища. Те се състоят от карбонизирана растителна маса и обикновено физическият им вид е на черна или кафява скала.

Нефт и нефтопродукти

Общо нефтопродуктите са изкопаеми горива (обикновено в течно състояние) и включват суров нефт и всички продукти, получени от него (напр. когато се преработват в петролни рафинерии), включително бензин за двигатели, дизелово гориво, мазут и др.

Биомаса

Известна и като твърдо биогориво: органичен, неизкопаем материал от биологичен произход, който може да се използва за производство на топлина или електроенергия. Включва: дървени въглища; дървесина и дървесни отпадъци; черна луга, багаса, животински отпадъци и други растителни материали и остатъци.

Връзки по темата