Skip to main content
Energy

Energiinfrastruktur i EU

En av EU:s viktigaste prioriteringar är att se till att alla européer har tillgång till energi som är säker, ren och rimligt prissatt.

EU stöder varierande och ofta gränsöverskridande projekt inom energiinfrastruktur som producerar, lagrar och distribuerar energi på ett effektivt sätt. Detta stöd bidrar till ett mer integrerat energisystem, vilket är viktigt för att uppnå EU:s energi- och klimatmål. Förutom att sammanlänka EU:s energiinfrastruktur och integrera flera förnybara energikällor och ren teknik i EU:s energisystem bidrar dessa projekt även till att minska EU:s beroende av energiimport från tredje land.

Den interaktiva kartan nedan ger en bild av EU:s energiinfrastrukturprojekt och visar de viktigaste energikällorna för varje EU-land. Utforska den för att få veta mer!

Friskrivning

De projekt som visas på kartan visar några av EU:s politiska resultat när det kommer till energiinfrastruktur. Listan är inte fullständig, och de projekt som visas har inte prioriterats framför de många andra projekt som EU:s energipolitik underlättar och stöder, och som alla är lika viktiga.

Energikällor

Gas

Gas omfattar främst naturgas och härledda gaser.

Vind

Vindens rörelseenergi omvandlas till elektricitet i vindkraftverk.

Solenergi

Solstrålningen används för produktion av solvärme (varmvatten) och elektricitet.

Vatten

Den el som genereras från vattnets potentiella och kinetiska energi i vattenkraftverk (el som genereras i pumpkraftverk ingår inte).

Kärnkraft

Kärnvärme är den termiska energi som produceras i ett kärnkraftverk (kärnenergi). Den skapas genom kärnklyvning av atomer, vanligen uran och plutonium.  

Fasta fossila bränslen (kol, torv, osv.)

Fasta bränslen är fossila bränslen som omfattar olika typer av kol och fasta biprodukter från kol. De består av förkolnat vegetabiliskt material och ser oftast ut som en svart eller brun sten.

Olje- och petroleumprodukter

Oljeprodukter är fossila bränslen (vanligen i flytande form) och omfattar råolja och alla produkter som framställs av den (t.ex. när den bearbetas i oljeraffinaderier), inklusive motorbensin, dieselolja, eldningsolja, osv.

Biomassa

Även kallade fasta biobränslen: organiskt, icke-fossilt material av biologiskt ursprung som kan användas för värmeproduktion eller elproduktion. Det omfattar: träkol, trä och träavfall, svartlut, blast, animaliskt avfall och andra vegetabiliska material och restprodukter.

Relaterade länkar