Skip to main content
Energy

Enerģētikas infrastruktūra ES

Viena no galvenajām ES prioritātēm ir gādāt par to, lai visiem eiropiešiem būtu pieejama droša un tīra enerģija par pieņemamu cenu.

ES atbalsta dažādus (bieži vien – pārrobežu) enerģētikas infrastruktūras projektus, kas efektīvi ražo, glabā un sadala enerģiju. Šis atbalsts veicina integrētākas sistēmas veidošanos. Savukārt tā ir svarīgs priekšnoteikums mūsu enerģētikas un klimata politikas mērķus sasniegšanai. Papildus enerģētikas infrastruktūras savienošanai un atjaunīgo energoresursu un tīro tehnoloģiju ciešākai integrēšanai ES enerģētikas sistēmā šie projekti palīdz samazināt ES atkarību no energoresursu importa no trešām valstīm.

Interaktīvā karte

Šī interaktīvā karte ir ES enerģētikas infrastruktūras projektu momentuzņēmums; tajā norādīti arī galvenie elektroenerģijas avoti katrā valstī. Izpētiet to, lai uzzinātu vairāk!

Atruna

Kartē norādītie projekti ir tikai daži piemēri ES politikas sasniegumiem enerģētikas infrastruktūras jomā. Šis nav pilnīgs saraksts, un šo projektu iekļaušana kartē nenozīmē, ka tiem piešķirta prioritāte salīdzinājumā ar daudziem citiem, kurus atbalsta ES enerģētikas politika. Tie visi ir vienlīdz nozīmīgi.

Enerģijas avoti

Gāze

Gāze ir galvenokārt dabasgāze un mākslīgi ražotās gāzes.

Vēja enerģija

Vēja kinētiskā enerģija, kas vēja turbīnās pārveidota elektroenerģijā.

Saules enerģija

Saules starojums, kuru izmanto saules siltuma (karstā ūdens) un elektroenerģijas ražošanai.

Hidroenerģija

Elektroenerģija, kas hidroelektrostacijās saražota no potenciālās un kinētiskās ūdens enerģijas (nav iekļauta elektroenerģija, kas saražota hidroakumulācijas elektrostacijās).

Kodolenerģija

Kodolsiltumenerģija ir kodolspēkstacijā saražotā siltumenerģija (kodolenerģija). To iegūst, skaldot atomu kodolus (parasti – urāna un plutonija). 

Cietais fosilais kurināmais (akmeņogles, kūdra u. tml.)

Cietais kurināmais ir dažādu veidu fosilais kurināmais; pie šīs grupas pieskaitāmas dažādu veidu akmeņogles un cieti produkti, kas iegūti no akmeņoglēm. Tas satur pārogļotu augu materiālu un parasti izskatās līdzīgs melniem vai brūniem akmeņiem.

Nafta un naftas produkti

Naftas produkti ir fosilais kurināmais (parasti – šķidrs); pie šīs grupas pieskaita jēlnaftu un visus no tās iegūtos produktus (piemēram, naftas pārstrādes rūpnīcās), tostarp benzīnu, dīzeļdegvielu, degvieleļļu u. c.).

Biomasa

Pazīstama arī ar nosaukumu “cietā biomasa”:  bioloģiskas izcelsmes organisks nefosilais materiāls, ko var izmantot kā kurināmo siltuma vai elektroenerģijas ražošanai. Šajā grupā ietilpst: kokogles, koksne un koksnes atkritumi, melnais atsārms, izspaidas, dzīvnieku atkritumi un citi augu izcelsmes materiāli un atlikumi.

Saistītās saites

Elektroenerģijas struktūra ir katras degvielas (enerģijas nesēja) ieguldījums kādā ES valstī bruto saražotajā elektroenerģijā.

Noderīgas saites