Prejsť na hlavný obsah
Energy

Energetická infraštruktúra v EÚ

Jednou z hlavných priorít EÚ je zabezpečiť, aby mali všetci Európania prístup k dodávkam bezpečnej, čistej a cenovo dostupnej energie.

EÚ podporuje rozmanité a často cezhraničné projekty energetickej infraštruktúry, v ktorých sa efektívne vyrába, skladuje a distribuuje energia. Táto podpora prispieva k integrovanejšiemu energetickému systému, ktorý je nevyhnutný na to, aby sme dosiahli ciele v oblasti energetickej politiky a klímy. Okrem prepojenia energetickej infraštruktúry a ďalšej integrácie obnoviteľných zdrojov energie a čistých technológií do energetického systému EÚ pomáhajú tieto projekty znížiť závislosť EÚ od dovozu energie z tretích krajín.

Interaktívna mapa

Táto interaktívna mapa poskytuje prehľad projektov EÚ v oblasti energetickej infraštruktúry a zároveň zobrazuje hlavné zdroje elektrickej energie v jednotlivých krajinách. Viac sa dozviete, keď si ju preštudujete podrobnejšie.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Projekty uvedené na tejto mape poskytujú ilustráciu niektorých výsledkov politiky EÚ v oblasti energetickej infraštruktúry. Tento zoznam nie je vyčerpávajúci a zahrnuté projekty neboli uprednostnené pred inými projektmi, ktoré energetická politika EÚ uľahčuje a podporuje a ktoré sú rovnako dôležité.

Zdroje energie

Plyn

Plyn zahŕňa najmä zemný plyn a odvodené plyny.

Vietor

Kinetická energia vetra premenená na elektrickú energiu vo veterných turbínach.

Slnko

Slnečné žiarenie využívané na výrobu solárneho tepla (horúca voda) a elektrickej energie.

Voda

Elektrina vyrobená z potenciálnej a kinetickej energie z vody vo vodných elektrárňach (elektrina vyrobená v prečerpávacích elektrárňach nie je zahrnutá).

Jadro

Jadrové teplo je tepelná energia vyrobená v jadrovej elektrárni (jadrová energia). Získava sa z jadrového štiepenia atómov, zvyčajne uránu a plutónia. 

Tuhé fosílne palivá (uhlie, rašelina atď.)

Tuhé palivá sú fosílne palivá, ku ktorým patria rôzne druhy uhlia a tuhé výrobky z uhlia. Pozostávajú z karbonizovanej rastlinnej hmoty a zvyčajne majú fyzický vzhľad čiernej alebo hnedej horniny.

Ropa a ropné výrobky

Ropné produkty sú fosílne palivá (zvyčajne v kvapalnom stave) a patrí k nim surová ropa a všetky z nej odvodené produkty (napr. keď sa spracúvajú v ropných rafinériách) vrátane benzínu, motorovej nafty, vykurovacieho oleja atď.

Biomasa

Známa aj pod názvom tuhé biopalivo: organický, nefosílny materiál biologického pôvodu, ktorý sa môže použiť ako palivo na výrobu tepla alebo na výrobu elektrickej energie. Patria sem: drevné uhlie, drevo a drevný odpad, čierny výluh, bagasa, živočíšny odpad a ostatné rastlinné materiály a zvyšky.

Súvisiace odkazy

Energetický mix je podiel každého paliva (energetického nosiča) na hrubej výrobe elektrickej energie v danej krajine EÚ

Súvisiace odkazy