Skip to main content
Energy

Energiinfrastruktur i EU

En af EU’s vigtigste prioriteter er at sikre, at alle europæere har adgang til sikker, ren og prisoverkommenlig energiforsyning.

EU støtter alsidige og ofte grænseoverskridende energiinfrastrukturprojekter, der effektivt producerer, lagrer og distribuerer energi. Denne støtte bidrager til et mere integreret system, hvilket er afgørende for at nå EU’s energi- og klimamål. Udover at forbinde EU’s energiinfrastruktur og integrere vedvarende energikilder og rene teknologier i EU’s energisystem, bidrager de til at mindske EU’s afhængighed af import fra tredjelande.

Det interaktive kort giver et billede af EU’s energiinfrastrukturprojekter og viser de primære kilder for hvert EU-land. Udforsk det for at få mere at vide!

Afkald

Projekterne på kortet viser nogle af EU’s politiske resultater vedrørende energiinfrastruktur. Det er ikke en udtømmende liste, og medtagelsen af disse projekter betyder ikke, at de er prioriteret over de mange andre, som EU’s energipolitik fremmer og støtter, og som er lige så relevante.

Energikilder

Gas

Gas omfatter hovedsagelig naturgas og afledte gasser.

Vind

Vindens kinetiske energi omdannet til elektricitet i vindmøller.

Sol

Stråling fra solen, der udnyttes til solenergi (varmt vand) og produktion af el.

Hydro

Elektricitet genereret fra vands potentielle og kinetiske energi i vandkraftværker (elektricitet genereret i pumpelagringsanlæg er ikke medtaget).

Kernekraft

Kernekraftvarme er den termiske energi, der produceres på et kernekraftværk (kernekraft). Den genereres ved nuklear fission af atomer, normalt uran og plutonium. 

Faste fossile brændstoffer (kul, tørv osv.)

Faste brændstoffer er fossile brændstoffer, der omfatter forskellige typer kul og faste produkter afledt af kul. De består af forkullede vegetabilske stoffer, og deres fysiske udseende er typisk sorte eller brune sten.

Olieprodukter

Alle olieprodukter er fossile brændsler (normalt i flydende form) og omfatter råolie samt alle produkter afledt heraf (f.eks. ved forarbejdning på olieraffinaderier), herunder motorbenzin, dieselolie, brændselsolie osv.

Biomasse

Også kendt som faste biobrændstoffer: organisk, ikke-fossilt materiale af biologisk oprindelse, som kan anvendes til varme- eller elproduktion. Det omfatter: trækul, træ og træaffald, sortlud, bagasse, animalsk affald og andre vegetabilske materialer og affaldsstoffer.

Tilhørende link