Gå til hovedindholdet
Energy

Energiinfrastruktur i EU

En af EU's højeste prioriteter er at sikre, at alle europæere har adgang til sikker og ren og energi til en overkommelig pris.

EU understøtter forskelligartede energiinfrastrukturprojekter, som ofter går på tværs af grænserne, og som går ud på at producere, lagre og distribuere energi på en effektiv måde. Denne støtte bidrager til et mere integreret energisystem, som er forudsætningen for at nå vores energi- og klimamål. Ud over at sammenkoble energiinfrastrukturen og integrere vedvarende energi og rene teknologier i EU's energisystem bidrager disse projekter til at mindske EU's afhængighed af import af energi fra tredjelande.

Interaktivt kort

Det interaktive kort nedenfor giver et øjebliksbillede af EU's energiinfrastrukturprojekter og viser også de vigtigste elektricitetskilder pr. land. Kig på det og bliv klogere!

Ansvarsfraskrivelse

Projekterne på dette kort er eksempler på nogle af EU's politiske resultater inden for energiinfrastruktur. Dette er ikke en udtømmende liste, og det, at disse projekter er med, betyder ikke, at de er blevet prioriteret i forhold til de mange andre, som EU's energipolitik fremmer og understøtter, og som alle er lige relevante.

Energikilder

Gas

Gas omfatter hovedsagelig naturgas og afledte gasser.

Vindkraft

Kinetisk vindenergi omdannet til elektricitet i vindmøller.

Solenergi

Solstråling, der udnyttes til solvarme (varmt vand) og elproduktion.

Vandkraft

Den elektricitet, der produceres ved hjælp af vands potentielle og kinetiske energi i vandkraftværker (den elektricitet, der produceres i pumpekraftværker, medregnes ikke).

Kernekraft

Kernevarme er den termiske energi, der produceres på et kernekraftværk (kerneenergi). Den opnås ved nuklear fission af atomer, normalt af uran og plutonium. 

Faste fossile brændsler (kul, tørv osv.)

Fast brændsel er fossile brændstoffer, der dækker forskellige typer kul og faste produkter fremstillet af kul. De består af karboniserede vegetabilske stoffer og har normalt form af sort eller brun klippe.

Olie og mineralolieprodukter

Mineralolieprodukter er fossile brændsler (normalt i flydende tilstand) og omfatter råolie og alle deraf afledte produkter (f.eks. når de forarbejdes i olieraffinaderier), bl.a. motorbenzin, dieselolie og brændselsolie.

Biomasse

Også kendt som faste biobrændstoffer – organisk, ikkefossilt materiale af biologisk oprindelse, som kan anvendes som brændstof til varme- eller elproduktion. Biomasse omfatter trækul, træ og træaffald, sortlud, bagasse, animalsk affald og andre vegetabilske materialer og restprodukter.

Tilhørende link

Elsammensætningen er sammensætningen af de forskellige energikilder (energibærere), der indgår i et lands elproduktion

Links