Skip to main content
Energy

Energetická infrastruktura v EU

Jednou z klíčových priorit EU je zajistit, aby všichni Evropané měli přístup k bezpečným, čistým a cenově dostupným dodávkám energie.

Unie podporuje rozmanité projekty energetické infrastruktury, které jsou často přeshraničního charakteru a zaměřují se na účinnou výrobu energie, její ukládání a distribuci. Tím se přispívá k větší integraci energetického systému, která je nezbytná pro dosažení našich cílů v oblasti energetické politiky a klimatu. Uvedené projekty přispívají nejen k propojení energetické infrastruktury a další integraci obnovitelných zdrojů energie a čistých technologií do energetického systému EU, ale pomáhají navíc snížit závislost EU na dovozu energie ze třetích zemí.

Interaktivní mapa

Níže uvedená interaktivní mapa poskytuje přehled projektů energetické infrastruktury EU a zobrazuje hlavní zdroje elektřiny v jednotlivých zemích. Projděte si jí a získejte hlubší znalosti o energetické situaci v EU!

Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Projekty uvedené na mapě symbolizují úspěchy politiky EU v této oblasti. Zobrazeny nejsou samozřejmě všechny projekty tohoto typu. Je-li daný projekt na mapě uveden, neznamená to, že by byl důležitější či lepší než jiné projekty, které se díky energetické politice EU realizují – všechny mají stejný význam.

Zdroje energie

Plyn

Převážně zemní plyn a odvozené plyny.

Vítr

Kinetická energie větru přeměněná na elektřinu ve větrných turbínách.

Slunce

Sluneční záření využívané k výrobě solárního tepla (ohřev vody) a elektřiny.

Voda

Elektřina vyrobená z potenciální a kinetické energie vody ve vodních elektrárnách (zahrnuta není elektřina vyrobená v přečerpávacích elektrárnách).

Jaderná energie

Teplo z jaderné energie je tepelná energie vyrobená v jaderné elektrárně (jaderná energie). Získává se jaderným štěpením atomů, obvykle uranu a plutonia. 

Tuhá fosilní paliva (uhlí, rašelina atd.)

Tuhá paliva jsou fosilní paliva, k nimž patří různé druhy uhlí a pevné produkty získané z uhlí. Skládají se ze zuhelnatělé rostlinné hmoty a obvykle mají fyzický vzhled černé nebo hnědé horniny.

Ropa a ropné produkty

Všechny ropné produkty patří mezi fosilní paliva (obvykle v kapalném skupenství) a zahrnují surovou ropu a veškeré produkty z ní odvozené (např. při zpracování v ropných rafinériích), např. motorový benzin, motorová nafta, topný olej.

Biomasa

Také známá jako tuhá biopaliva: organický, nefosilní materiál biologického původu, který lze využít k výrobě tepla nebo elektřiny. Patří sem: dřevěné uhlí, dřevo a dřevní odpad, černý louh, bagasa, živočišný odpad a jiné rostlinné materiály a zbytky.

Související odkazy

Skladba zdrojů elektřiny je podíl jednotlivých typů paliv (nosičů energie) na hrubé výrobě elektřiny v dané zemi EU.

Související odkazy