Skip to main content
Energy

Energetická infrastruktura v EU

Jednou z klíčových priorit EU je zajistit, aby všichni Evropané měli přístup k bezpečným, čistým a cenově dostupným zdrojům energie.

EU podporuje rozmanité, často přeshraniční projekty energetické infrastruktury, zaměřené na účinnou výrobu, skladování a distribuci energie. To přispívá k integrovanějšímu energetickému systému nezbytnému pro dosažení cílů energetické politiky EU a cílů v oblasti klimatu. Kromě propojování energetické infrastruktury EU a další integraci obnovitelných zdrojů energie a čistých technologií do energetického systému EU tyto projekty pomáhají snižovat závislost EU na dovozu energie ze třetích zemí.

Interaktivní mapa níže uvádí projekty energetické infrastruktury EU a zároveň ukazuje hlavní zdroje energie v jednotlivých zemích EU. Zjistěte na ni více!

Odmítnutí odpovědnosti

Projekty na této mapě jsou ukázkou úspěchů politiky EU v oblasti energetické infrastruktury. Nejde o vyčerpávající seznam a neznamená to upřednostnění před jinými projekty, které energetická politika EU podporuje a které jsou stejně důležité.

Zdroje energie

Plyn

Pod pojmem plyn se rozumí především zemní plyn a deriváty zemního plynu.

Vítr

Kinetická energie větru přeměněná na elektřinu ve větrných turbínách.

Slunce

Sluneční záření se využívá k výrobě solárního tepla (teplé vody) a elektřiny.

Voda

Elektřina vyrobená z potenciální a kinetické energie vody ve vodních elektrárnách (elektřina vyrobená v přečerpávacích elektrárnách není zahrnuta).

Jaderná energie

Jaderné teplo je tepelná energie vyrobená v jaderné elektrárně (jaderná energie). Získává se při štěpení atomů, obvykle uranu a plutonia. 

Pevná fosilní paliva (uhlí, rašelina atd.)

Pevná paliva jsou fosilní paliva zahrnující různé druhy uhlí a pevné produkty z uhlí. Skládají se ze zuhelnatělé rostlinné hmoty a obvykle mají fyzický vzhled černé nebo hnědé horniny.

Ropa a ropné produkty

Veškeré ropné produkty jsou fosilní paliva (obvykle v kapalném skupenství) a zahrnují ropu a všechny produkty z ní získané (např. při zpracování v ropných rafineriích), včetně motorového benzínu, motorové nafty, topného oleje atd.

Biomasa

Známá také jako tuhá biopaliva: organický nefosilní materiál biologického původu, který lze využít k výrobě tepla nebo elektřiny. Patří sem: dřevěné uhlí, dřevo a dřevní odpad, černý louh, bagasa, živočišný odpad a další rostlinné materiály a zbytky.

Související odkazy